Algemene voorwaarden Outdare

Opgemaakt 02-12-2021, te Capelle aan den IJssel

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Outdare.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Outdare.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Outdare gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Outdare verrichtte
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Outdare verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Outdare en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Outdare en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Outdare gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders
 2. Outdare is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 3 maanden, aan Outdare wordt bevestigd, tenzij anders
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Outdare zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outdare niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Outdare gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Outdare van toepassing zijnde wet- en
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet
 4. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per maand. Andere opties zijn per kwartaal of per jaar. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Outdare aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend
 9.  Indien
  opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
  worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen

  € 15. Indien
  opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan
  de vordering uit handen worden
  gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale
  bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
  vergoeding van
  buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor onderhoudscontract voor een bestaande
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  • Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
  • Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
  • Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien
  • Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door
 3. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 3 maanden.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het
 2. Outdare mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Outdare’. Daarnaast wordt er een portfolio afbeelding op www.outdareweb.nl geplaatst met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Outdare zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Outdare zullen worden nagestreefd.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Outdare steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Outdare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Outdare worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Outdare zijn verstrekt, heeft Outdare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te
 4. Outdare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Outdare kenbaar behoorde te
 5. Outdare zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van de opdrachtgever heeft Outdare het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Outdare hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven
 7. Indien door Outdare of door Outdare ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste Opdrachtgever vrijwaart Outdare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Outdare op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Outdare worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Outdare. Outdare is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Outdare opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Outdare van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3
 3. Outdare kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Outdare gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende
 4. Outdare heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Outdare niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Outdare zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Outdare kan worden De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 10. Levering en levertijd

 1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 11. Copyright

 1. Alle aan Outdare verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat
 2. Alle door Outdare ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Outdare voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de
 3. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Outdare en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove
 2. De aansprakelijkheid van Outdare zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Outdare gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Outdare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Outdare geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
 3. Outdare kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: http://www.outdareweb.nl/algemene-voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Outdare heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. Outdare is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of  derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Outdare
 2. Outdare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Outdare. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de
 2. De door Outdare vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de
 3. Door Outdare of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van van Outdare.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Outdare slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Outdare. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven Outdare verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.